.

+66-7428-8797 mbbpsuofficial

คำอธิบายรายวิชาและแผนการสอน ปี 2562

Course Descriptions and Outlines for 2019 Academic Year for undergraduate students

 • ภาคการศึกษาที่ 1 (First semester)
  • 348-301 Microbial Biotechnology
   หลักการ ขอบเขตและเทคนิคต่างๆ ทางเทคโนโลยีชีวภาพของจุลินทรีย์ เช่น การคัดเลือกผลผลิตจากจุลินทรีย์ เทคโนโลยีทางกระบวนการทางชีวภาพและเอนไซม์ นอกจากนี้ยังแนะนําและยกตัวอยางการประยุกต์ใช้เอนไซม์จากจุลินทรีย์และวิธีการวิเคราะห์จุลินทรีย์
  • 348-302 Principle of Biotechnology
   ภาพรวมของผลผลิตทางเทคโนโลยีชีวภาพและตลาดของผลผลิต หลักการผลิตสารจากจุลชีพสัตว์หรือพืชในระดับอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมและการวิจัย การผลิตพลังงานทดแทน กระบวนการหมักระดับอุตสาหกรรม กระบวนการหลังการผลิต การใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสารต่างๆหรือเพื่อเพิ่มปริมาณพืชหรือสัตว์ให้มีคุณภาพมากขึ้น
  • 348-304 Analytical Biotechnology
   รายวิชานี้ประกอบด้วยสองส่วนหลักคือ ส่วนแรกคือหลักการของเทคนิคการวิเคราะห์โดยอาศัยพื้นฐานทางชีวเคมี ได้แก่ Solution and buffer preparation, Oxidation-Reduction and equilibrium in biological system, Biosensor, Radiochemistry, Quantitation of nucleic acids, Quantitation of protein และอีกส่วนหนึ่งคือการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ต่างๆทางทางเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ Spectrophotometry, Basic Instrument in Laboratory, Centrifugation
  • 348-307 Gene manipulation in eukaryotesระบบชีวภาพชนิดต่างๆ การจัดการยีนต่างถิ่นในยูแคริโอท การแสดงออกของยีนในโปรแคริโอทและยูแคริโอท การเตรียมบริสุทธิ์โปรตีนลูกผสม การประยุกต์ใช้โปรตีนลูกผสม
  • 348-311 Medical Biotechnology
   ความรู้พื้นฐานระดับโมเลกุลของการเกิดโรคและการตรวจสอบ โดยเฉพาะโรคเขตร้อน โรคทางพันธุกรรมและมะเร็งบางชนิด เข้าใจถึงการพัฒนาการตรวจสอบโรคด้วยวิธีการใหม่ๆ
  • 348-351 Intro to Plant Biotechnology (Lab)
   ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยชีีวภาพ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชนิดต่างๆ การเปลี่ยนแปลงสัณฐานของเซลล์และเนื้อเยื่อที่เพาะเลี้ยง ประโยชน์การประยุกต์ใช้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพพืช
  • (not opened) 348-361 Principle of Molecular Biology and Genetic Engineering Laboratory
   ขั้นตอนการโคลนนิ่ง การสร้างดีเอ็นเอลูกผสม การสร้างห้องสมุดดีเอ็นเอ การใช้
   เทคนิคเบื้องต้นในการทดลองทางพันธุวิศวกรรม การประมวลผลเบื้องต้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนผลดีและผลเสียของ GMO ที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้านต่างๆ
  • 348-401 Ethics and Biosafety
   บทนำเกี่ยวกับความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ รายการที่รัฐบาลควบคุม พิธีสารคาร์ตาเฮน่า ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ พรบ. ความปลอดภัยทางชีวภาพจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ความรู้พื้นฐานของการประเมินความเสี่ยง การเก็บรักษาและการกำจัดวัตถุที่เป็นอันตราย ข้อมูลเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 1-4 แนวทางการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
  • 348-413 Molecular Marker
   เครื่องหมายโมเลกุล วิธีการที่ใช้ในการแยกเครื่องหมายโมเลกุล อาร์เอพีดี เอเอฟแอลพี ไมโครแซทเทิลไลท์เอสเอสซีพีการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกพันธุ์การค้นหาเครื่องหมาย
   โมเลกุลที่ใช้ระบุโรค
  • 348-461 Intro to Bioinformatics
   การค้นหาข้อมูลพันธุกรรมและโปรตีนจากฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ NCBI, Uniprot และ RSCB protein databank การใช้เครื่องมือชีวสารสนเทศทำนายโปรตีน motif และ domain
   ด้วยเครื่องมือชีวสารสนเทศ การใช้โปรแกรมเปรียบเทียบลำดับเบสและโปรตีน การสร้างแผนภูมิชาติพันธุ์ด้วยโปรแกรม MEGA และ PHYLIP การใช้โปรแกรมออกแบบไพร์เมอร์สำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส การเรียนรู้ชีวสารสนเทศโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
  • (not opened) 348-463 Intro to Bioinformatics 
   ข้อมูลทางชีวภาพแบบต่างๆ การค้นหาข้อมูลทางชีวภาพ การเปรียบเทียบข้อมูลทางสารสนเทศของสารพันธุกรรม และโปรตีน และความกาวหน้าทางชีวภาพสารสนเทศ
  • 348-481 Seminar in Biotechnology I
   ค้นคว้ารวบรวมเรื่องต่าง ๆ ที่สนใจในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพมานำเสนอ
  • 349-491 Project in Biotechnology I
   ฝึกทำวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านสัตว์ พืช จุลินทรีย์ หรือ การแพทย์ ตามความถนัด ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา จัดทำรายงาน และนำเสนอผลงาน
 • ภาคการศึกษาที่ 2 (Second semester)
  • 348-111 Introduction To Medical Molecular Biology
   รายวิชาครอบคลุมเรื่องการควบคุมการทํางานของยีน การซ่อมแซมดีเอ็นเอ การแสดงผลของยีน กลไกการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรม การปรับเปลี่ยนโปรตีน พื้นฐานเทคนิคของพันธุวิศวกรรม และเทคนิคใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์
  • 348-201 Genetics for Biotechnology
   พันธุศาสตร์ตามหลักเมนเดล การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การทําแผนที่โครโมโซม ความสัมพันธ์ ระหว่างยีน ยีน และ การผ่าเหล่าของโครโมโซม กระบวนการรีคอมบิเนชั่น การแสดงออกของยีน หน่วยพันธุกรรมที่เคลื่อนที่ จีโนมที่อยู่นอกนิวเคลียส การศึกษาโมเลกุลที่นอกเหนือไปจากพื้นฐาน สําหรับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การใช้พันธุศาสตร์ประชากร และ พันธุศาสตร์ปริมาณใน เทคโนโลยีชีวภาพ
  • 348-202 Gene Technology
   ความรู้พื้นฐานทางกายภาพและเคมีของกรดนิวคลีอิค บทบาทของกรดนิวคลีอิคประเภทต่างๆว่ามีความสำคัญในการเป็นแหล่งเก็บถ่ายทอดและแสดงออกของข้อมูลพันธุกรรมของเซลล์ ความรู้
   พื้นฐานของกระบวนการแสดงออกของยีน วิธีการและการประยุกต์ใช้งานทางด้านดีเอ็นเอ การอ่านลำดับนิวคลีโอไทด์ การทำแผนที่ยีน ปฏิกิริยาลูกโซ่ เทคนิคไฮบริไดเซซั่น และเทคนิคในการตรวจสอบการแสดงออกของยีน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ จีโนมิก โปรติโอมิก ทรานสคริปโตมิกและเมตาโบโลมิก
  • 348-302 Principle of Biotechnology
   ภาพรวมของผลผลิตทางเทคโนโลยีชีวภาพและตลาดของผลผลิต หลักการผลิตสารจากจุลชีพ สัตว์หรือพืชในระดับอุตสาหกรรมเพื่อใช์ในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมและการวิจัย การผลิตพลังงานทดแทน กระบวนการหมักระดับอุตสาหกรรม กระบวนการหลังการผลิต การใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืช และสัตว์เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสารต่างๆหรือเพื่อเพิ่มปริมาณพืชหรือสัตว์ให้มีคุณภาพมากขึ้น
  • 348-308 Skill in External Organizational Communication for Scientists
   เรียนรู้เทคนิคและฝึกทักษะการสื่อสารเช่นการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนทั้งภาษาไทย
   และภาษาอังกฤษและสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปหรือองค์กรต่างๆเข้าใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  • 348-309 Animal and Plant Physiology
   ความรู้พื้นฐานของสรีรวิทยาของสัตว์ และหน้าที่ของอวัยวะและเนื้อเยื่อสัตว์เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับระบบการทำงานต่าง ๆ ของสัตว์ เช่น ระบบกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ ระบบประสาทและระบบภูมิค้มกันโรค เป็นต้น รวมทั้งความรู้พื้นฐานของโครงสร้างและหน้าที่ในพืชที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการของแร่ธาตุ ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำและพืช เมตาบอลิซึมระดับปฐมภูมิ เมตาโบลิซึมระดับทุติยภูมิ การเจริญเติบโตและพัมนาการของพืช
  • 348-313 Introduction to Marine Biotechnology
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตในทะเลและการเพาะเลี้ยงในฟาร์ม การศึกษาเกี่ยวกับประเภทและสมบัติของสารชีวโมเลกุลที่พบมาก การนำสารชีวโมเลกุลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยวิธีทางเคมี
  • 348-361 Principle of Molecular Biology and Genetic Engineering
   ขั้นตอนการโคลนนิ่ง การสร้างดีเอ็นเอลูกผสม การสร้างห้องสมุดดีเอ็นเอ การใช้เทคนิคเบื้องต้นในการทดลองทางพันธุวิศวกรรม การประมวลผลเบื้องต้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ตลอดจนผลดีและผลเสียของ GMO ที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้านต่างๆ
   > Lab
  • 348-371 Introduction to Programming for Bioinformatics
   ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนพัฒนาโปรแกรมทางด้านชีวสารสนเทศ แนะนำภาษาคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานในด้านชีวสารสนเทศ การใช้ตัวแปรในภาษาคอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์ DNA การเปรียบเทียบ DNA ด้วยคำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรม การวิเคราะห์ลำดับ DNA และ Proteins ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การจัดการไฟล์ข้อมูล Proteins การวิเคราะห์ลำดับ DNA ด้วย Subroutines การแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมจัดการ Genetic Code การเขียนโปรแกรมวิเคราะห์ชนิดของ Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs)
  • 348-412 Introduction to Protein Engineering
   ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมีกับสมบัติทางกายภาพของโปรตีน สมบัติของโปรตีนที่เป็น เอนไซม์จลนศาสตร์ของเอนไซม์เทคนิคทางชีวเคมีสำหรับเตรียมโปรตีนให้บริสุทธิ์การออกแบบเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโปรตีน การเปลี่ยนแปลงโปรตีนด้วยหลักการทางพันธุวิศวกรรมและการศึกษาโครงสร้างของโปรตีน
  • 348-422 Waste Treatments in Laboratory
   วิธีการกำจัดของเสียในห้องปฏิบัติการชีวภาพ และเคมี โดยเน้นถึงความปลอดภัยในการปลดปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม
  • 349-202 Gene Technology Laboratory
   Microorganism, DNA vector in genetic engineering, chromosome isolation, plasmid from microorganism, DNA electrophoresis, transformation of DNA into host and selection, methods of genetic mapping, application of genetic engineering in medicine and agriculture.
  • 349-302 Principle of Biotechnology Laboratory
   เข้าใจหลักการ วิธีการใช้ วิธีการการทดลองในงานเทคโนโลยีชีวภาพ เรียนรู้เทคนิคและวิธีการใหม่ ที่ทันสมัยในการวิเคราะห์วิจัย ตรวจสอบ และการผลิตทางเทคโนโลยีชีวภาพ
  • 349-492 Project In Biotechnology II
   ฝึกทําวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ต่อเนื่องจากรายวิชา 349-491 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน